Jätevedenpuhdistamo

Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamolle johdetaan puhdistettavaksi Kiteen keskustan taajama-alueelta syntyvät asumisjätevedet ja Tolosenmäen taajamasta syntyvät asumisjätevedet jätevesiviemäriverkoston ja 25 jätevesipumppaamon kautta. Jätevedenpuhdistamo pystyy ottamaan vastaan ja puhdistamaan myös sako- ja umpikaivolieteet.

Kiteen Vesikunnan Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamolla on Itä-Suomen Aluehallintoviraston 7.11.2014 antama lupa, päätösnro 81/2014/1 Dnro ISAVI/75/04.08/2012 ja sitä noudatetaan vuoden 2015 alusta alkaen. Vuodelta 1997 peräisin olevaa Insinööritoimisto Oy Väylän kuormitus- ja käyttötarkkailuohjelmaa on päivitetty uuden lupapäätöksen yhteydessä.

Kiteen Vesikunnan jätevedenpuhdistamon jätevedet käsitellään biologiskemiallisesti. Puhdistamo otettiin käyttöön nykyisellä paikalla Kiteenjärven rannalla vuonna 1981. Jätevedenpuhdistamoa on uudistettu tehostamalla ja saneeramalla useasti. Puhdistamoa on saneerattu 1990-2000 luvuilla sekä viimeisimmäksi vuonna 2010. Vuoden 2010 tehostamis- ja laajennushankkeessa puhdistamolle rakennettiin kokonaan uusi esiselkeytysallas sekä uusi väliselkeytysallas. Saneerauksella mahdollistetaan prosessin muuttaminen yksilinjaisesta kaksilinjaiseksi. Lisäksi vanhoja altaita ja koneistoja kunnostettiin vuoden 2010 remontissa. Jätevedenpuhdistamon tulopumppaamon koneistot saneerattiin vuonna 2014.

Jäteveden jatkuvatoiminen käsittelyprosessi koostuu mekaanisesta esikäsittelystä, esiselkeytyksestä, fosforin rinnakkaissaostuksella varustetusta biologisesta aktiivilietevaiheesta, väliselkeytyksestä ja  kemiallisesta jälkisaostuksesta. Fosforin saostamiseen jätevedestä käytetään rinnakkaissaostusvaiheessa ferrosulfaattia ja jälkisaostusvaiheessa polyalumiinikloridia (PAX 18).

Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamolla käsitelty jätevesimäärä oli vuonna 2017 keskimäärin n.1221 m3/vrk.  Puhdistamon toimintaa tarkkailtiin vuoden 2017 aikana Itä-Suomen ympäristölupaviraston hyväksymän Insinööritoimisto Oy Väylän kuormitus- ja käyttötarkkailuohjelman mukaisesti 8 kertaa. Tulevan ja lähtevän veden näytteet kerättiin virtaamaohjatusti 24 tunnin kokoomanäytteinä. Lietenäyte tutkittiin kerran vuoden aikana tarkkailuohjelman mukaisesti.

 

 

Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamon tarkkailutulokset vuonna 2017