Jätevedenpuhdistamo

Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamolle johdetaan puhdistettavaksi Kiteen keskustan taajama-alueelta syntyvät asumisjätevedet sekä Tolosenmäen taajamasta syntyvät asumisjätevedet jätevesiviemäriverkoston ja 25 jätevesipumppaamon kautta. Jätevedenpuhdistamo pystyy ottamaan vastaan ja puhdistamaan myös sako- ja umpikaivolieteet.

Kiteen Vesikunnan omistamalla Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamolla on Itä-Suomen Aluehallintoviraston 7.11.2014 antama lupa, päätösnro 81/2014/1 Dnro ISAVI/75/04.08/2012 ja sitä on noudatetettu vuoden 2015 alusta alkaen.  Jätevedenpuhdistamon kuormitus- ja käyttötarkkailuohjelma on päivitetty uuden lupapäätöksen yhteydessä.

Kiteen Vesikunnan keskustaajaman jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön nykyisellä paikalla Kiteenjärven rannalla vuonna 1981. Jätevedenpuhdistamolle tulevat jätevedet käsitellään biologiskemiallisesti. Jäteveden jatkuvatoiminen käsittelyprosessi koostuu mekaanisesta esikäsittelystä, yksi altaisesta esiselkeytyksestä, fosforin rinnakkaissaostuksella varustetusta kaksi altaisesta biologisesta aktiivilietevaiheesta, kaksi altaisesta väliselkeytyksestä ja kemiallisesta jälkisaostuksesta. Fosforin saostamiseen jätevedestä käytetään rinnakkaissaostusvaiheessa ferrosulfaattia ja jälkisaostusvaiheessa polyalumiinikloridia (PAX 18).

Jätevedenpuhdistamo on pidetty nykyaikaisena uudistamalla koneita ja laitteita sekä saneeraamalla laitosta nopealla aikataululla. Myös puhdistamon prosessin toiminnan kehittämistä ja optimointia on tehty. Puhdistamoa on isommassa mittakaavassa saneerattu valmistumisen jälkeen 1990 luvulla, 2000 luvulla, vuonna 2010 sekä viimeisimmäksi vuonna 2019-2020. Vuoden 2010 tehostamis- ja laajennushankkeessa puhdistamolle rakennettiin kokonaan uusi esiselkeytysallas sekä uusi toinen väliselkeytysallas. Saneerauksella mahdollistetaan prosessin muuttaminen yksilinjaisesta osittain kaksilinjaiseksi. Lisäksi vanhoja altaita ja koneistoja kunnostettiin vuoden 2010 remontissa. Jätevedenpuhdistamon tulopumppaamon koneistot saneerattiin vuonna 2014. Vuonna 2019-2020 puhdistamolle tehtiin täysin uusi esikäsittelytila, johon asennettiin uudet nykyaikaiset välppäyslaitteet jätevedelle.


Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamolla käsitelty jätevesimäärä oli vuonna 2022 keskimäärin 1406 m3/vrk.  Puhdistamon toimintaa tarkkailtiin vuoden 2022 aikana Itä-Suomen ympäristölupaviraston hyväksymän Insinööritoimisto Oy Väylän kuormitus- ja käyttötarkkailuohjelman mukaisesti 8 kertaa. Tulevan ja lähtevän veden näytteet kerättiin virtaamaohjatusti 24 tunnin kokoomanäytteinä. Lietenäyte tutkittiin kerran vuoden aikana tarkkailuohjelman mukaisesti.